STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Konsumentkreditinformation är ett krångligt ord för ett ganska enkelt dokument. SEKKI är en standardiserad sammanfattning, som beskriver Pluskans krediter. Eftersom dokumentet är standardiserat är det enkelt att jämföra med andra företags SEKKI-dokument, vilket är bra för alla konsumenter. Är det något i dokumentet du inte förstår kan du alltid vända dig till Pluskans kundtjänst och fråga.

KREDITGIVARE

Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
 

Telefonnummer
E-post
Webbadress
Untie Credits AB
559057-1252
Box 396
541 28 Skövde

08-145559
info@pluskan.se
www.pluskan.se

BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Revolverande kontokredit
Det sammanlagda kreditbeloppet Det sammanlagda kreditbeloppet Kreditbeloppet kan variera mellan 5000 kr och 30 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan om kredit.
Villkor för utnyttjande Hela kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto inom två bankdagar. Krediten är då nyttjad. Den del som återbetalas kan återigen nyttjas genom att kredittagaren begär så.
Kreditavtalets löptid Kreditavtalet gäller tills vidare.
Avbetalningar och avräkningsordning Avbetalning ska ske månadsvis genom autogiro i enlighet med vad som överenskommits i kreditavtalet. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditbelopp samt ränta och utgör minst 5 % av utestående kreditbelopp, dock lägst 500 kr.

Exempel:

Utestående kreditbelopp Lägsta återbetalning / månad
5000 kr 500 kr
10000 kr 500 kr
15000 kr 750 kr
20000 kr 1000 kr
25000 kr 1250 kr
30000 kr 1500 kr

Observera att lägsta återbetalning/månad kan variera beroende på om utestående kreditbelopp minskar eller ökar. Om Kredittagaren önskar går det alltid att betala ett större belopp än lägsta återbetalning genom att göra en extra insättning.

Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.
Totalt belopp som du ska betala Det kreditbelopp som lånats plus ränta och eventuella kostnader. Det totala beloppet är beroende av hur kreditutrymmet nyttjas då den återbetalade delen går att nyttja igen samt om återbetalning sker genom minimibelopp eller större insättningar.

KREDITKOSTNADER

Kreditränta Fast årsränta uppgår till 24 %. Ränta kapitaliseras månadsvis.
Effektiv ränta (exempel)
 
Effektiv ränta (exempel) Beräkningen för effektiv ränta är baserad på ett år och omfattar kreditens ränta och avgifter.
Effektiv ränta uppgår till 26,82 % för alla krediter.

Exempel:

Vid ansökan om kredit om 10 000 kr där återbetalning sker med minimibeloppet (5 % eller 500 kr). Återbetalning sker under 26 månader. Total summa att återbetala 12 892 kr.

Genomsnittlig återbetalning blir 496 kr/mån. Observera att månadsåterbetalningen varierar beroende på utestående kreditbelopp. Fast årsränta i exemplet är 24 %. Den effektiva räntan i exemplet är 26,82 %.

Exempel:

Vid ansökan om kredit om 20 000 kr där återbetalning sker med minimibeloppet (5 % eller 500 kr). Återbetalning sker under 48 månader. Total summa att återbetala 29 344 kr.

Genomsnittlig återbetalning blir 611 kr/mån. Observera att månadsåterbetalningen varierar beroende på utestående kreditbelopp. Fast årsränta i exemplet är 24 %. Den effektiva räntan i exemplet är 26,82 %.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
-          en försäkring som säkrar krediten eller
-          någon annan kompletterande tjänst?
Nej, ingen försäkring eller kompletterande tjänst är obligatorisk för att erhålla krediten.
Övriga kostnader för krediten Ingen kostnad tillkommer för krediten utöver ränta, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).
Kostnader i samband med försenade betalningar Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 36 % per år till dess att full betalning har skett. Kreditgivaren har rätt att ta ut förseningsavgift om 125 kr, påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse samt inkassoavgift om 180 kr per inkassoåtgärd. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid utebliven betalning.

ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Kreditgivaren inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till förfallna avgifter och kostnader samt upplupen ränta vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Vid kreditansökan inhämtar Untie Credits AB en kreditupplysning från ett externt register hos ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode). Kredittagaren erhåller information om vilket bolag som tillhandahållit uppgifterna och vilka uppgifter som har lämnats ut.Vid ansökan kommer information även inhämtas från Kreditgivarens samarbetspartner Arvato.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Kredittagaren har rätt att på begäran få kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med kredittagaren.
Ja.
Avvisad ansökan Kredittagaren har rätt att få information om skälen till att Kreditansökan avvisats.

YTTERLIGARE INFORMATION

Klagomål Vid klagomål kan Kredittagaren tillskriva Untie Credits AB på nedanstående adress:

Untie Credits AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 396
541 28 Skövde
Tillsynsmyndighet Untie Credits AB är registrerat som ett Konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen. Tillsynsmyndigheter är:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se
Språk Kreditavtal, villkor och annan information lämnas på svenska.
Tillämplig lagstiftning och behörig domstol Tillämplig lagstiftning och behörig domstol Svensk lag ska tillämpas på kreditavtal och villkor. Vid eventuell tvist ska denna avgöras i svensk domstol.


2018-04-23