Integritet

När du blir kund hos Pluskan anförtror du oss en del personuppgifter och annan data. Vår integritetspolicy beskriver hur vi använder oss av dina uppgifter – och hur vi inte gör det. Sådana saker tycker vi att du ska ha koll på.

Läs gärna igenom policyn, så att du vet vad du delar med dig av och till vem.

Integritetspolicy

Untie Credits AB (organisationsnummer 559057-1252), (”Bolaget”), är ett registrerat konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Bolaget tillhandahåller hemsidan www.pluskan.se (”Webbplatsen”), där konsumenter kan ansöka om en kontokredit mellan 5 000 kr – 30 000 kr. Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter vid nyttjande av Webbplatsen.
Det är viktigt för Bolaget att din integritet skyddas. Denna integritetspolicy beskriver hur Bolaget behandlar de personuppgifter som samlas in vid nyttjande av Webbplatsen samt vilka rättigheter du som kund har.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Därför är det viktigt att du tar del av denna policy innan du ansöker om en kontokredit.

Vilken information samlar vi in om dig?

Information som du lämnar till oss
Vid nyttjande av Webbplatsen kan du direkt eller indirekt komma att lämna personuppgifter till oss. Detta kan vara:
• Person- och kontaktuppgifter; namn, personnummer, postnummer, e-postadress, telefonnummer
• Finansiell information; bank, bankkonto, inkomster och utgifter, fakturauppgifter, kreditåtaganden, betalningsanmärkningar, skuldsaldo
• Ärenderelaterad information; information som du väljer att lämna till oss, uppgifter som rör kundkännedom
• Teknisk information; användarens IP-adress och teknisk information om den utrustning som används

Information vi samlar in från tredje part
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss vid nyttjande av Webbplatsen, kan vi komma att samla in alternativt erhålla följande uppgifter från tredje part:
• Adressuppgift och namn – från Bisnode för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
• Uppgifter som inhämtas för kreditupplysning – från kreditupplysningsbolag, för närvarande Bisnode
• Uppgifter som behövs för att genomföra kreditprövning, uppnå kundkännedom samt utredningar som krävs enligt lag - från privata och offentliga register (t.ex. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Trapets, Bisnode, domstolar, Polismyndigheten, Finansinspektionen, Arvato)
• Betalningsuppgifter – från bank, bankgirocentral

Vid kreditansökan och vid var tid som Bolaget finner det nödvändigt, kommer de lämnade uppgifterna kontrolleras mot sanktionslistor samt listor med PEP (personer i politiskt utsatt ställning) i enlighet med vad som följer av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).

Hur behandlar vi personuppgifter och varför?

Nedan finns information om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling.

Förbereda avtal

Exempel på behandling: Säkerställa kredittagarens identitet och uppnå kundkännedom, genomföra kreditprövning.

Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, finansiell information

Laglig grund: Fullgörande av avtal och följa en rättslig förpliktelse

Automatiskt beslutsfattande/profilering: Ja, delvis

Administrera och upprätthålla kundförhållandet (genom Arvato)

Exempel på behandling: Kundservice under avtalsperioden, fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, hantering av betalningar

Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, ärenderelaterad information, finansiell information, teknisk information
Laglig grund: Fullgörande av avtal

Automatiskt beslutsfattande/profilering: Nej

Uppfylla krav och förpliktelser

Exempel på behandling: Riskhantering, förhindra penningtvätt, terroristbrott och bedrägeri, kontroll mot sanktionslistor, uppnå kundkännedom, krav enligt Bokföringslagen

Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, ärenderelaterad information, finansiell information, teknisk information

Laglig grund: Följa en rättslig förpliktelse

Automatiskt beslutsfattande/profilering: Nej

Marknadsföring

Exempel på behandling: Datainsamling och analys, ta fram underlag för kommunikation, lämna relevanta erbjudanden om våra egna tjänster eller liknande tjänster inom vår koncern

Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, teknisk information

Laglig grund: Berättigat intresse

Automatiskt beslutsfattande/profilering: Ja, delvis

För att förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen av våra tjänster och på vår webbplats

Exempel på behandling: Produktutveckling, statistik, kundanalys

Kategorier av personuppgifter: Person- och kontaktuppgifter, ärenderelaterad information, finansiell information, teknisk information

Laglig grund: Berättigat intresse, samtycke

Automatiskt beslutsfattande/profilering: Nej

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande innebär ett beslut som baseras på automatisk behandling av dina personuppgifter och bl.a. syftar till att ge en likvärdig bedömning av kreditansökningar. De uppgifter som du lämnar i din kreditansökan matchas automatiskt mot de villkor som vi har ställt för beviljande av lån. I vissa fall kan manuell bedömning efter uppsatta regler ske.
Profilering innebär automatiserad behandling av personuppgifter som bedömer vissa personliga aspekter kring en fysisk person, t ex för att analysera eller förutsäga dennes ekonomiska situation. Vi använder profilering för kundanalys och vid kreditprövning.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt.
Om du är missnöjd med ett automatiskt fattat beslut eller om du vill ha en förklaring till ett sådant beslut, kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 08-145559 eller genom det kontaktformulär som finns på Webbplatsen.

Hur länge sparar vi informationen?

Vi sparar dina uppgifter dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktuella åtaganden gentemot dig alternativt så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning t.ex. enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföringslag eller skatterättslig lagstiftning.
När vi inte längre behöver de personuppgifter som vi har samlat in så raderar eller avidentifierar vi dem så att det inte går att koppla dem till dig.

 

Vilka delar vi informationen med?

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktuella förpliktelser gentemot dig och för andra syften som framgår av denna policy, kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med bolag inom samma koncern samt vissa tredje parter. Vid överföring eller delning vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
Tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är exempelvis kreditupplysningsbolag, systemleverantörer, samarbetspartners som används för att administrera och upprätthålla våra kontraktuella åtaganden såsom exempelvis Arvato och bolag eller personer som ger juridiskt bistånd, myndigheter såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, domstolar, Finansinspektionen och Polismyndigheten. Vi kan därtill komma att överlåta eller pantsätta vår fordran till tredje part.

Hur kommunicerar vi?

Vi använder elektroniska kommunikationskanaler, såsom exempelvis e-post och sms, för att skicka information.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till information

Du har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om;
• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de har samlats in,
• du återkallar det samtycke som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på,
• du invänder mot en behandling som baseras på intresseavvägning och det saknas berättigat skäl för behandlingen,
• du invänder mot behandling avsedd för direkt marknadsföring,
• personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller
• personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Radering kan inte ske om det finns legala skyldigheter, t.ex. bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och konsumenträttslagstiftning, som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Om vi är förhindrade att radera personuppgifter kommer vi istället blockera de uppgifter vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla de legala skyldigheterna.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att uppgifterna begränsas;
• om du bestrider uppgifternas korrekthet, kan du begära att dina uppgifter begränsas under den tid som behövs för att kontrollera om uppgifterna är korrekta,
• om behandlingen är olaglig och du istället för radering, begär en begränsning av deras användning,
• om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de har samlats in, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
• om du har invänt mot en intresseavvägning som vi gjort som laglig grund för behandling, kan du begära att dina uppgifter ska begränsas under den tid som behövs för att kontrollera om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

Rätt att göra invändningar

Intresseavvägning

Du har möjlighet att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I detta fall får vi inte fortsätta behandla uppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Direkt marknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. När en invändning mot direkt marknadsföring har gjorts får uppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
Datainspektionen är tillsynsmyndighet och ansvarar för att övervaka att Dataskyddsförordningen efterföljs. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Cookies

Bolaget använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge dig som besökare på sidan tillgång till viss funktionalitet och för insamling av statistik.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Mer information om cookies och vilka cookies Bolaget använder finns på www.pluskan.se/cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att obehöriga ej ska kunna komma åt de uppgifter som vi samlat in, detta gör vi genom att alltid arbeta för en hög säkerhet. Vi använder oss av IT-system och tekniska lösningar för att skydda dina personuppgifter. Endast medarbetare som på grund av sina arbetsuppgifter behöver behandla personuppgifter har tillgång till de system där informationen lagras.

Har du frågor om integritet och dataskydd?

Har du synpunkter eller frågor som rör vår Integritetspolicy kan du vända dig till Bolaget på telefon 08-145559 eller genom det kontaktformulär som finns på Webbplatsen. Du kan även skicka brev till oss på följande adress:

Untie Credits AB
Att: Dataskyddsombud
Box 396
541 28 Skövde

Uppdatering av Integritetspolicyn

Bolaget rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad på hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi kan komma att göra förändringar i Integritetspolicyn, exempelvis baserat på ändringar i gällande lagstiftning eller utveckling av vår webbplats. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats www.pluskan.se.

Denna text uppdaterades senast 2019-10-14