Allmänna villkor

Hej!

Här följer våra allmänna villkor. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant, så att du vet vad du ingår för avtal när du använder våra tjänster. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Allmänna villkor Kontokredit

UNTIE CREDITS AB (PLUSKAN), organisationsnummer. 559057–1252

1. Definition/parter

Kreditgivare: UNTIE CREDITS AB (PLUSKAN), organisationsnummer. 559057–1252

Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt och/eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.

Kredit: Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme.

Kreditutrymme: Det belopp som står till Kredittagarens förfogande.

Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.

Kreditavtal: Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor för Kontokredit.

Din pluska: Kredittagarens personliga inloggningssida på www.pluskan.se där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.

2. Allmänt

Kreditgivaren är ett svenskt kreditgivningsföretag med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är Untie Credits AB, Box 396, 541 28 Skövde.

Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.pluskan.se, Din pluska samt genom Kreditgivarens kundtjänst.

3. Meddelanden

Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Din pluska eller genom www.pluskan.se. Meddelande som är avsänt från Kreditgivaren till Kredittagaren per e-post som angivits vid kreditansökan, via mobilnummer eller genom Din pluska eller www.pluskan.se, anses vara Kredittagaren tillhanda direkt efter avsändandet. Meddelande som Kreditgivaren sänder till Kredittagaren genom brev till en adress som Kredittagaren uppgivit vid Kreditansökan eller till folkbokföringsadressen, anses ha kommit Kredittagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

4. Ansökan om kredit

Kredittagaren måste fylla 20 år under innevarande år, vara äldst 65 år gammal, ha svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Kredittagaren får inte ha en beviljad kredit sedan tidigare.

Innan en kredit beviljas genomför Kreditgivaren en kreditprövning. Genom att Kredittagaren inkommer med en ansökan om kredit godkänner Kredittagaren att en kreditupplysning från ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode) inhämtas. Ansökan om Kredit sker via www.pluskan.se. Kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan.

Kredittagaren samtycker till att Kreditgivaren har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Kreditgivarens angivna uppgifter är korrekta.

5. Kreditgräns och utbetalning av kredit

Beviljad Kredit är en så kallad revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett beviljat kreditutrymme. Kreditgränsen är lägst 5 000 kr och högst 30 000 kr. Beviljad Kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning. Kreditgivaren betalar ut hela den beviljade krediten till Kredittagarens föranmälda bankkonto, inom två bankdagar från det att krediten beviljats. Krediten är då utnyttjad. När återbetalning eller delbetalning har skett kan krediten återigen nyttjas på Kredittagarens begäran. Minsta uttag är då 500 kr.

6. Återbetalning av kapitalbelopp och ränta

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro enligt punkt 15 nedan. Kreditgivaren skickar ut en månadsavi varje månad per e-post. Även om månadsavi inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier till Kredittagaren. Månadsavier finns även tillgängliga på Din pluska. Återbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro- eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi. Av månadsavierna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv betalning av antingen det lägsta beloppet eller ett högre belopp.

Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

7. Kreditränta och avgifter

Kredittagaren skall i samband med återbetalning enligt punkt 6 ovan, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en fast årlig räntesats på vid var tid utnyttjad kredit. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Din pluska eller www.pluskan.se, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För aktuell effektiv ränta för Krediten hänvisas till www.pluskan.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer.

Inga avgifter tillkommer för krediten, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats.

8. Dröjsmålsränta

Om återbetalning inte sker på förfallodagen i enlighet med Kreditavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 36 % per år från förfallodagen till dess att full betalning har skett.

9. Avgifter vid dröjsmål med betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att ta ut en förseningsavgift om 125 kr och påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Om betalning ej inkommer efter att påminnelse sänts till Kredittagaren, skickas ett inkassokrav ut. Kreditgivaren har rätt att ta ut avgift för inkassokravet med 180 kr per inkassokrav. Om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av försenad, bristande eller utebliven betalning, såsom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten så tillkommer en processkostnad om 380 kr samt 300 kr avseende kostnad för ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Om ärendet ska prövas i domstol, tillkommer ytterligare kostnader.

10. Kreditens löptid

Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Kreditgivaren efter att Kreditgivaren har godkänt Kredittagarens ansökan om kredit och Kredittagaren har godkänt Kreditavtalet genom elektronisk signatur. Kreditavtalet gäller tills vidare.

11. Uppsägning samt spärr mot vidare användning

Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan.

Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är 2 månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller delvis återbetald del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill.

Kreditgivaren äger rätt att säga upp krediten till omedelbart upphörande om minst 12 månader har förflutit från det att Kredittagaren senast utnyttjat krediten och kvarvarande skuld saknas.

Kreditgivaren har rätt att spärra kontokrediten från fortsatt nyttjande då uppsägning skett av någon av parterna eller om Kredittagaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller om Kreditgivaren har skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt kreditavtalet.

Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast den dag Kreditavtalet upphör.

12. Uppsägning av kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen;
  2. b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;
  3. c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller
  4. d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida betalning.

13. Ångerrätt och förtidslösen

Kredittagaren har ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet ska detta meddelas Kreditgivaren inom 14 dagar från den dag som Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska snarast, men senast inom 30 dagar från det att meddelande om ångerrätt ingavs, återbetala beloppet som erhållits samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalningen.

Kredittagaren har rätt att återbetala hela kreditbeloppet före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda.

14. Kontoutdrag

Kredittagaren har möjlighet att via Din pluska eller via kontakt med Kreditgivaren få ett kontoutdrag med information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

15. Autogiro

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro till anvisat bank- eller plusgirokonto som framgår av erhållna månadsavier. Kreditgivaren genom Arvato Finance (betalningsmottagare) debiterar Kredittagarens konto med lägsta belopp att betala på i månadsavi aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag.

Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall kredittagaren inte erlägger betalning till kreditgivaren via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till anvisat bankgiro- eller plusgirokonto som framgår av erhållna månadsavier.

Kredittagaren lämnar kreditgivaren fullmakt att hos kontoförande bank kontrollera att Kredittagaren är innehavare till i ansökan angivet bankkonto.

Medgivande till betalning via autogiro

Kredittagaren medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av Kredittagaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Kredittagaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Kredittagarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Kredittagarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Kredittagaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Kredittagarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Kredittagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning av autogiro

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från Kredittagarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att Kredittagaren ska kunna betala via Autogiro, ska Kredittagaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från Kredittagarens konto. Dessutom ska Kredittagarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna Kredittagaren som användare av Autogiro.
Kredittagarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela Kredittagaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas Kredittagarens konto enligt de regler som gäller hos Kredittagarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får Kredittagaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på Kredittagarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Kredittagaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då Kredittagaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får Kredittagaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknande av medgivandet lämnar Kredittagaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Kredittagaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har Kredittagaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Kredittagaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Kredittagaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören
Om Kredittagaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om Kredittagaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste Kredittagaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara Kredittagarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och Kredittagarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta Kredittagarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat Kredittagaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta Kredittagarens anslutning till Autogiro om Kredittagaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att Kredittagaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Kredittagarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta Kredittagarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan Kredittagarens betaltjänstleverantör och Kredittagaren.

16. Ändring av allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Din pluska eller på www.pluskan.se. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft.

Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

Avgifter som är lagstadgade eller följer av myndighetsbeslut, påminnelseavgift, inkassokostnad, processkostnad, avgifter vid Kronofogden samt domstol, kan komma att ändras om avgifterna ändras till följd av lagändring eller myndighetsbeslut.

17. Ändrade uppgifter

Kredittagaren är skyldig att omgående underrätta Kreditgivaren om ändrade kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-post eller andra väsentliga förändringar av de förutsättningar som låg till grund för kreditens beviljande. Kredittagaren svarar för följderna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister.

18. Behandling av personuppgifter

Kreditgivaren är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för de personuppgifter som behandlas vid nyttjande av tjänsten. Information om hur personuppgifter behandlas finns i vår Integritetspolicy. Du hittar Integritetspolicyn på www.pluskan.se.

19. Överlåtelse av kredit

Kredittagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från Kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran enligt kreditavtal till annan, tillsammans med nödvändiga uppgifter, utan att i förväg inhämta kredittagarens godkännande.

20. Ansvarsbegränsning

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som uppkommit genom att Kredittagaren uppgivit en felaktig uppgift eller genom att någon, med användande av Kredittagarens inloggningsuppgifter, vidtagit åtgärder på webbsidan.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet.

21. Klagomål och tvister

Klagomål sker genom skriftligt meddelande till Kreditgivarens klagomålsansvarige.

Untie Credits AB
Att. Klagomålsansvarig
Box 396
54128 Skövde

Untie Credits AB eftersträvar att besvara klagomål skyndsamt, och målet är att ärenden som rör klagomål ska besvaras inom 14 dagar. Om handläggningen av ärendet tar längre tid kommer Kredittagaren att informeras om detta. Kredittagaren kan även vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt till Allmänna reklamationsnämnden. På dessa villkor ska svensk rätt vara tillämplig. Tvister och andra frågor rörande villkoren ska avgöras av svensk tingsrätt som första instans.

Villkoren är giltiga från den 14 oktober 2019